Dambii Mana Barumsaa

Yuunifoormii fi Uffata

Barattoonni uffata mana barumsaa murtaa’e uffachuu kan qaban yoo ta’u, uffata kana fooyyessuunis hin hayyamamu

Punctuality

Barattoonni yeroo barnootaa guutuu yeroo fi yeroo yeroon mana barumsaa dhaquu qabu. Barattoonni hanga sa'aatii 7.35am mana barumsaa jiraachuu qabu. Mana barumsaa irraa hafuun Ragaa Fayyaa ykn xalayaa warra daa’imaa irraa argameen deeggaramuu qaba.

Atattama

Yeroo balaa tasaa ykn yeroo barataan tokko fayyaa hin qabne barsiisaan warra isaaf bilbila ni kenna. Barattoonni barsiisaa unkaa lakkoofsa bilbilaa manaa, waajjiraafi/ykn harkaa sirrii ta’e kennuun barbaachisaa dha. Warri mana barumsichaa ykn barsiisaa kamiyyuu hatattamaan qunnamuu barbaaddan Waajjira bilbila

Hayyama Dafanii Mana Barumsaa Bahuu

Hojii irraa ari’amuu dura mana barumsaa gadhiisuun yoo barbaachisaa ta’e hayyama Dursaa ykn Itti Aanaa Muummee gaafadhu. Barataan warra ykn nama hayyamame waliin ta’uu qaba.

Daawwattoota Mana Barumsaa

Daawwattoonni mana barumsichaa (warri dabalatee) maalummaa daawwannaa ilaalchisee jalqaba Waajjira Waliigalaa ala jirutti Buufata Nageenyaatti gabaasuu qabu.

Fayyadama Bilbila Harkaa

Bilbilli harkaa barnoota booda mana nyaataa, barandaa (Waajjira Waliigalaa),ykn bakka eegaa adda addaa lafa jalaa qofatti fayyadamuu ni danda'ama.
Bilbilli harkaa sa'aatii barnootaa itti fayyadaman barsiisonni fuudhanii waajjira waliigalaa warri akka walitti qabaniif ni kennama ture.

Gocha Naamusaa

Manni barumsichaa amala badaa hin obsu. Isaan keessaa muraasni: barnoota irraa hafuu, gowwoomsuu, amanamummaa dhabuu, sobaa, aangoo kabajuu dhabuu, hanna, manca’iinsa, reebicha, saamicha, jechoota xuraa’oo, bullying fi lola.

Seensa

Daawwannaa fi Gaaffii

Hojimaanni Galmee Manneen Barnootaa sirna galmee haqa qabeessaa fi qajeelaa ta’ee fi hundaaf walqixxummaa fi qaqqabummaa haqa qabeessa ta’e ni mirkaneessa.

Iyyanni galmee bara barnootaa guutuu kan fudhatamu yoo ta’u, maatiin gaaffii fi deebii fi daawwannaa mana barumsichaa irratti beellama akka qabaatan jajjabeeffamu. Faayilli galmee guutuuf kanneen armaan gadii barbaanna:

  1. Faayila Galmee Guutuu fi Mallattaa’e

  2. Unka Yaalaa Guutuu fi Mallattaa’e

  3. Suuraa safara paaspoortii lama

  4. Koppii waraqaa eenyummaa Warra

    Bakkeewwan wabii ta’uu kan danda’an Kontiraata Mana Barumsaa mallatteessuu fi guyyaa xumuraa invoice irratti galmaa’etti kaffaltii barnootaa fi kaffaltii hunda kaffaluun qofa akka ta’e hubadhaa

Odeeffannoo kamiyyuu yoo barbaaddan, kan marsariitii keenya irratti kenname malees, kallattiin waajjira galmee qunnamuu irraa duubatti hin jedhinaa: admissions@para.edu
oroAfan Oromo