photo_2023-03-25_19-37-03-removebg-preview

MANA BARUMSAA
PAARAADAAYIZ HIILSII

BAGA NAGAAN DHUFTAN

Akka qaama Mana Barumsaa Paaraadaayiz Hiilsitti Maatiin barattootaa hundi baga nagaan gara mana barumsaa keenyaatti dhuftan. Mana Barumsaa ga’umsa barattootaa olaanaa ta’een beekamu waan ta'eef; Miseensa Mana Barumsaa Kabajamaa, Beekamaa, Boonsaafi Maqaa gaarii qabu akkan ta'uuf carraa argachuukootti guddaan gammada.

 Yeroo hunda Mana Barumsaa keessatti miirri gammachuu ol’aanaan ni jira. Ijoolleen gara mana barumsaa isaanii kanatti dhufuu kan jaalatan yoo ta'u; maatiin isaaniis nu gargaaruuf fedhii guddaa qabu. Sababa kanaan, Manni Barumsaa keenya saffisa guddaadhaan dagaaguu fi fooyya’insa agarsiisaa jira. Hojjettoonni fi Bulchitoonni Ogummaa fi Beekumsa gahaa kan qaban yoo ta’u, Manni Barumsichaa Barattoota isaa hundaaf Barnoota gaarii akka kennu gochuudhaaf, Waadaa nuyi seenne qabatamaadhaan qooddataniiru. Nuyi Mul’ata Waliinii fi Karoora Fooyya’iinsa Manneen Barnootaa tarsiimoo ifa ta’e, kan hojii keenya hundaaf bu’uura ta’es qabannee hojjechaa jirra.

Arefat Abdi ,Excutive Director

Mul'anni keenya Ijoolleen Barumsaa gaafa Xumuran:

Ibsa Ergamaa

Akka Dandeessu Yaadi, Cimii Hojjedu, Beekaa Ta'i!

PAARAADAAYIZ HIILSIIN MAALIIF FILATAMA?

Ijoollee keenyaaf Mana Barumsaa isa kamtu gaarii akka ta'e adda baasanii beekuun salphaa miti. Kanaafis akka Maatii ijoolleetti murtoon nu mudatu baay'ee ulfaataadha. Tokkoon tokkoo ijoollee kaanirraa adda kan isaan taasisu waan qabuuf karaa adda ta'een of danda'ee sirriitti ni barata, Hawwiifi Dandeettii isaa adda ta'e, akkasumas akka maatii barattootaatti, Manni barumsichi Miira O'aafi Laphee Guutuudhaan ijoollee keenya damee hundaanuu guddisuuf hojjechaa jiraachuu keenya of gaafachaa jirra.

Ijoolleen Keenya Nageenyi isaanii kan eegameefi Gammadoo akka ta'aniifi; Manni Barumsichi guddina Yaad-sammuu isaanii akka hordofu, adeemsa guddina isaanii keessatti akka isaan gargaaru, akkasumas waa'ee Addunyaa akka baratan, Ijoolleen keenya waa'ee balaawwan jireenya keessatti nama mudataniifi akkamitti akka of eeggatan barsiisaa akka jirru isin hubachiisuu ni feena.

Ijoolleen keenya adeemsa Barnootaa keessatti akka gammadaniif, Qorumsaalee akka darbaniifi guyyaa guyyaan barumsa isaanii irratti jijjiirama akka fidan ni barbaanna. Ijoolleen keenya yeroo hundaa Ofitti Amanamummaafi Itti Gaafatamummaan kan isaanitti dhagahamu ni ta'u, Warreen kaan waliin akka hidhata horataniifis walitti dhufeenya hawaasummaa barbaachisaa ta'an gonfachaa jiru. Dabalataanis Walitti Dhiyeenya Cimaafi Itti Fufinsa qabu hundeeffachuu akka danda'aniif Barattoota biroo waliin Hojii Garee, Taphoota Ispoortii gareefi gochaalee garee barbaachisoo kan biraa ni uumu. Ragaalee Sochiilee kanaafi kana fakkaataniin walitti dhufanii barachaa akka jiran kan agarsiisu arguu ni barbaanna, dandeettii Gaggeessummaa cimsachuun qaama adeemsa kanaa akka ta'e ni hubanna.

Lakkoofsotni Ni Dubbatu

Muuxannoo Waggaa
+
Barattoota Galmaa'an
Barsiisota Raggaasifaman
+
Kilaboota Barattootaa

Maatiin Barattootaa Waa'ee Keenya Maal Jedhu?

Ilmi koo Mana Barumsaa Paaraadaayiz Hiilsii keessatti sirriitti kan barate, naamusa gaarii fi gammachuu kan qabudha. Hojii gaarii kana itti fufaa.
Alamuu Kabbadaa
Abbaa
Mana barumsaa Paaraadaayiz Hiilsii caalu gaafachuu hin dandeenye ture. Barsiisonni hojii isaaniif gahumsa qabu. Mooraan Mana barumsichaas bal'aa dha
Ruuqiyaa Adam
Haadha
Manni Barumsaa Paaraadaayiz Hiilsii Mannee Barnootaa Itoophiyaa keessaa isa filatamaadha.
Ababaa Gizawu
Haadha Barattoota Lamaa
oroAfan Oromo